Linda Hellquist Leg. psykolog Linda Hellquist Leg. psykolog, skribent

Kvalitetssäkrade samtal

Att möta människor i psykoterapi och andra samtal är att ta emot ett stort förtroende – och detta för med sig stora krav på kvalitet och ansvar. Jag har valt att göra följande för att hålla en genomgående hög kvalitet i min verksamhet:

Jag använder mig av behandlings- och samtalsmetoder som mycket noggrant har testats i moderna psykologiska studier och har visat sig ge goda resultat för en stor grupp människor.

Under en samtalsserie utvärderar jag och mina klienter gemensamt våra samtal mot den målsättning som vi från början kommit överens om. I samband med att en samtalskontakt avslutas får klienten möjlighet att anonymt fylla i ett frivilligt utvärderingsformulär. Genom att analysera de ifyllda formulären försöker jag vara ständigt uppdaterad på kvalitén i det arbete jag utför samt vara lyhörd för det som kan förändras eller utvecklas vidare.

Psykologlegitimationen är i sig en kvalitetssäkring eftersom en leg. psykolog har en godkänd utbildning/praktik samt följer vissa regler:

Psykologlegitimationen är ett bevis för att jag som psykolog genomgått en av samhället godkänd utbildning och även fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). En psykolog läser heltid under fem år på universitetetsnivå. Därefter arbetar psykologen under handledning ett år och godkänns på alla moment innan Socialstyrelsen kan utfärda en legitimation.

Att som klient försäkra sig om att den man samtalar med har en adekvat utbildning är viktigt eftersom vem som helst kan kalla sig ”psykolog”, ”terapeut” eller ”coach” – oavsett om man inte har någon utbildning eller inte. Dessutom är sekretess och tystnadsplikt lagstadgat för legitimerade psykologer, men är inget krav för andra behandlare.

Alla leg. psykologer står under samhällets tillsyn när de i sin yrkesutövning undersöker, vårdar eller behandlar sina klienter. Om yrket inte utövas på ett tillfredsställande sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) utdela en erinran eller en varning. Ytterst kan legitimationen återkallas.

En psykologs tystnadsplikt innebär att hon eller han inte får föra vidare det som klienten berättar i ett samtal, vilket finns angivet i Offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock ett fåtal undantag från tystnadsplikten där psykologen istället har så kallad anmälningsskyldighet. En psykolog är skyldig att anmäla om ett barn far illa eller om klienten har begått eller är i färd att begå ett särskilt grovt brott.

En psykolog som är ansluten till Sveriges psykologförbund, som jag, är även skyldig att följa de etiska principer som är uppställda. Att inte följa dessa principer kan leda till uteslutning ur Psykologförbundet.

Som psykolog är man skyldig att ha en patientförsäkring. Denna försäkring kan enbart tecknas av legitimerade psykologer och saknas därför hos andra behandlare.

Alla psykologer måste under utbildningen gå minst 50 timmar i egenterapi. Detta bland annat för att behandlaren ska få en god kunskap om sig själv och få en egen upplevelse av hur det är att vara klient hos en psykolog.

Den leg. psykologen har också fått handledning av erfarna psykologer i alla praktiska utbildningsmoment. Detta innebär att psykologens lämplighet är prövad av oberoende psykologer på minst två arbetsplatser.