Samtalspriser


Enskilda samtal:1000 kr/45 minuter.
Parsamtal:1500 kr/60 minuter.

Reducerat pris vid kampanj

Vid första samtalet finns möjlighet till en förlängd session till reducerat pris. Kontakta mig gärna för mer information.

Gruppsamtal

Pris beroende på gruppen storlek och önskemål kring insats. Kontakta mig gärna för mer information.

Studentpris

Jag har möjlighet att erbjuda ett sänkt pris till ett begränsat antal heltidsstuderande vid högskola/universitet. Kontakta mig gärna för mer information.

Det är svårt att föreställa sig mänskligt liv utan samtal. Att kommunicera med andra är nämligen ett av flockdjuret människans stora begåvningar. När vi är spädbarn är kommunikationen livsviktig. I vårt hjälplösa tillstånd behöver vi på olika sätt signalera till vår omgivning vad vi behöver för att överleva. Redan efter ett antal veckor börjar vi knyta an och samspela med våra omsorgspersoner. Så småningom utökar vi vår repertoar med ett språk.

När vi i vuxen ålder formulerar våra tankar i ord och uttrycker våra känslor kan vi förstå och möta både oss själva och andra människor. Vi får perspektiv på det som händer, vi blir medvetna om vad vi faktiskt känner och vi hittar nya sätt att hantera en situation. Ibland handlar det om att förändra något, ibland om att acceptera eller bearbeta det vi inte kan förändra.

I ett samtal kan vår samtalspartner bidra med sina tankar och sina känslor. Vi får ofta en bredare förståelse av en situation när vi får hjälp att se den ur den andres perspektiv. I goda samtal får vi också avlastning och stöd när vi delar upplevelser och känslor med varandra.

Professionella samtal kan ta vid där andra samtal av olika anledningar inte räcker till.

Samtal på min mottagning

Jag erbjuder följande samtalstjänster:

Du behöver inte ha valt en samtalstjänst när du kontaktar mig för att boka ett samtal, utan vi kan tillsammans prata om vilken form av samtal som passar dig och din situation bäst.

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling av psykiska, relationella och existentiella problem. Genom regelbundet återkommande samtal arbetar vi tillsammans med det som du som klient upplever som problem och hinder i ditt liv. Det kan handla om att bearbeta svåra upplevelser, att förstå och förändra sättet att se på sig själv eller att bryta ett negativt mönster.

Vid en psykoterapeutisk behandling arbetar jag främst utifrån relationell, det vill säga psykodynamisk, psykoterapi. Med vårt samtal som utgångspunkt arbetar vi med både känslor, tankar och beteenden. Jag arbetar både med korttidspsykoterapi och längre behandlingar.

Det är viktigt för mig att mina metoder har stöd i vetenskaplig psykologisk forskning, eftersom sådana studier visar att dessa metoder fungerar för en stor grupp människor. En forskningsbaserad terapiform som jag är särskilt utbildad i och ofta arbetar utifrån är affektfokuserad psykoterapi. Där står känslor som är svåra att hantera i fokus. Vi arbetar metodiskt och ofta utifrån konkreta situationer i vardagen.

Jag arbetar också mycket utifrån vårt sätt att se på oss själva, vår så kallade självkänsla, och utifrån vårt sätt att hantera nära relationer (anknytningsforskning). Jag jobbar också aktivt utifrån forskningen kring mentalisering, det vill säga hur vi kan bli bättre på att förstå våra egna och andras tankar och känslor genom att träna vår reflektionsförmåga. En ökad förståelse kan på olika sätt bidra till ökat välmående och utveckling.

Utöver moderna psykodynamiska metoder arbetar jag också med förhållningssätt och tekniker som traditionellt förknippas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT. Där det är lämpligt arbetar jag med skattningsskalor, beteendeaktivering, kreativa hemläxor, arbete med livsvärderingar och mindfulness.

Stödsamtal och krissamtal

Stödsamtal är ofta en mer begränsad insats än psykoterapi. Fokus ligger på att ge stöd i en specifik situation och/eller att arbeta med att stärka de inre resurser som vi har att hantera vår livssituation. Stödsamtal lämpar sig särskilt för dig som inte har behov av eller möjlighet till att gå i en mer omfattande psykoterapi.

En vanlig form av stödsamtal är så kallade krissamtal. Vi människor kan drabbas av en kris när vi ställs inför en svår situation som varit svår, eller omöjlig, att förbereda oss inför. Det kan till exempel handla om förlust av en anhörig, att påbörja en nytt kapitel i livet eller andra förändrade livsomständigheter. I ett krissamtal får du stöd i att förstå och bearbeta händelsen och ditt eget sätt att reagera. Detta brukar minska negativa konsekvenser av händelsen, såsom ångest, känslomässig avstängdhet, stress och sömnproblem. Ibland väcks även existentiella frågor.

Coaching

Coaching är en samtalsform som fokuserar på att du som klient ska upptäcka dina styrkor och kunna använda dig av din kapacitet på ett optimalt sätt. Mycket fokus ligger på din framtid.

Om du kommer till mig i coaching får du hjälp med att formulera egna målsättningar och arbeta mot dem. Jag stöttar din personliga utveckling genom aktivt lyssnande och effektfulla frågor som uppmuntrar handling. Du är välkommen med frågor som omfattar både privatliv och arbetsliv. Inom ramen för projektet One-80 arbetar jag dessutom med coaching inom området träning och hälsa.

Parsamtal och samtal i grupp

I ett parsamtal är relationen mellan bägge parter i fokus. Det är vanligast att komma till ett parsamtal tillsammans med sin livspartner, men det går också att komma tillsammans med en annan familjemedlem eller med en vän. Jag erbjuder också ett fåtal parsamtal som ”förebyggande friskvård”, till exempel när relationen överlag fungerar bra men en viss svårighet återkommer och riskerar att påverka relationen negativt på sikt.

I samtal arbetar vi både med problemlösning i nuet och med att förstå de mönster (tankar, känslor och beteenden) som påverkat relationen och skapat problem. Vanliga ämnen att ta upp är konkreta vardagsproblem, kommunikationsproblem, svalnande känslor för varandra, minskad lust och konflikter. Ett parsamtal ger ofta insikter även på ett individuellt plan. Målet med samtalen är ofta att hitta tillbaka till varandra igen, men kan även vara att kunna separera på ett bra sätt eller upprätta fungerande rutiner kring gemensamma barn.

Mina gruppsamtal sker främst i redan existerande grupper, till exempel i arbetsgrupper. Vid intresse finns möjlighet att starta upp en samtalsgrupp för privatpersoner.